Contestations of visibility - a critique of democratic violence

Abstract

Analysing the contestation that was inaugurated by the #RhodesMustFall movement, I think through the ways in which it – this contestation – signalled an attempt at reclaiming Black ontology in the Historically White University (HWU). Tracing the uses of what has been defined as democratic violence, I showcase how this response is misplaced owing to the neglect that has characterised the Black Archive in the University. In simple terms, my argument makes a case for the uses of alternative responses as opposed to democratic violence. This is rooted in a desire to see Black ontology treated with the deference deserving of this category of being, in a space that has been historically defined by the denigration of Blackness, i.e. the HWU.

I begin by defining democratic violence for the purposes of setting-up my critique of this response. In the second move, I showcase how an alternative can be sourced from the Black Archive, which has been neglected. I conclude the article by highlighting how a Fanonian conception of violence is misplaced in our context.

 

 Isingeniso

Ngokuhlaziya uqophiswano osi susa salo kwaba umbhikisho wabafundi, phecelezi umbuthano wabafunda owaziwa nje ngo #RhodesMustFall, ngicabanga – kabanzi – ngombono othi lolu  qophiswano lwaluhlose ukubuyiswa kwe sidima sabantu abansundu kwizikhungo zemfundo ephakeme, ikakhulukazi kulezi zikhungo ezazehlulela ngo kwebala. Ngokulandela ukusetshenziswa kodlame osi susa salo ku ngu kulwisana nengcindezi, ngiqokisa ngokuthi udlame lolu kungenzeka ukuthi ngabe lulandela inyathuko edukileyo – ngenxa yokungasetshenziswa ko lwazi oludidiyelwe ngo kwenqolobane equkethe ulwazi olususelwa kwamasiko kanye nobuciko bakithi, njengabantu abansundu. Kalula nje, umbhalo wami uhlela indlela yokusetshenziswa ko lwazi olwahlukile – kunodlame oluphendulana nengcindezi yeningi yakuleli. Lokhu ngikususela kwi sifiso sokubona ubuntu babantu abansundu buhlonishwa endaweni efisa ukutshala inkolelo yokuthi nempela ihlonipha isidima sabantu abansundu.

Ngiqala kuchaza kabanzi ngalo udlame lolu olulwisana nengcindezi yabantu abansundu kuleli, ngenhloso yokumisa, noma ke yokuqondisisa, inkulumo mpikiswano eqondene nalo lolu dlame. Ngokwesibili, ngitshengisa inyathuko eyahlukile esingayisusela kwi nqolobane le, ebikade inganakiwe selokhu kwathi nhlo, umbuso wentando yeningi kuleli. Ngiphetha ngokuphakamisa umbono engiwususela ku-Fanon – lapho ebhala khona ngokulwisana nengcindezi, ngibeka umcabango wokuthi mhlawumbe lokhu akubekayo akusiyo impendulo kuleli lakithi.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

S.H. Kumalo, Department of Political Sciences, University of Pretoria

Siseko H. Kumalo, is a PhD candidate working in the area of Political Philosophy, with a specific focus on the question of belonging and national identity in South Africa. He is the editor of the forthcoming volume entitled Decolonisation as Democratisation: Global Insights into the South African Experience (HSRC Press) and co-editor of Decolonising Curricula and Pedagogy in Higher Education:  Bringing Decolonial Theory into Contact with Teaching Practice, (Routledge) a book that comes from the recently co-guest edited special issue of Third World Thematics entitled ‘Decolonising Curricula and Pedagogy in Higher Education’. His most recent publications include Justice through Higher Education: Revisiting the White Paper 3 of 1997, published with Higher Education Quarterly, and Curriculating from the Black Archive — Marginality as Novelty that appears with Critical Studies in Teaching and Learning (CriSTaL).

References

Abrahams, Yvette. 2003. “Colonialism, dysfunction and disjuncture: Sarah Bartman’s resistance (Remix).” Agenda: Empowering women for Gender Equity 17(58): 12–26.

Almeida, Shana, and Siseko H. Kumalo. 2018. “(De)coloniality through indigeneity – Deconstructing calls to decolonise in the South African and Canadian university contexts.” Education as Change 22(1): 1–24.

Angu, Pineteh E., Naomi Boakye, and Oscar O. Eybers. 2020. “Rethinking the teaching of academic literacy in the context of call for curriculum decolonisation in South Africa.” The International Journal of Pedagogy and Curriculum 27(1): 1–17.

Bangeni, Bongi, and Rochelle Kapp. 2007. “Shifting language attitudes in linguistically diverse learning environment in South Africa.” Journal of Multilingual and Multicultural Development 28(4): 253–269.

Biko, Steve B. 2004/1978. I write what I like. Johannesburg: Picador Africa.

Boughey, Chrissie. 2002. “‘Naming’ students’ problems: An analysis of language related discourses at a South African university.” Teaching in Higher Education 7(3): 295–307.

Boughey, Chrissie, and Sioux McKenna. 2016. “Academic literacy and the decontextualised learner.” Critical Studies in Teaching and Learning 4(2): 1–9.

Department of Education. 1997. Education White Paper 3: A programme for the transformation of Higher Education. Pretoria: Ministry of Education.

Dixon, John, and Kevin Durrheim. 2000. “Displacing place-identity: A discursive approach to locating self and other.” British Journal of Social Psychology 39: 27–44.

Dussel, Enrique. 1985. Philosophy of liberation. New York: Orbis Books.

Fanon, Fanon. 1995/1952. The fact of Blackness. In The post-colonial studies reader, ed. Bill Ashcroft, Gareth Griffiths and Helen Tiffin. 2nd Edition. London and New York: Routledge Publishers.

Gordan, Lewis R. 2015. What Fanon said: A philosophical introduction to his life and thought. New York: Fordham University Press.

Grosfoguel, Ramon. 2013. “The structure of knowledge in Westernised universities: Epistemic racism/sexism and the four genocides/epistemicides of the long 16th Century.” Human Architecture: Journal of Sociology of Self-Knowledge 11(1): 73–90.

Honderich, Ted. 1980. Violence for equality: Inquiries in political philosophy. Harmondsworth: Penguin Publisher Ltd.

Ikuenobe, Polycarp. 2006. Philosophical perspectives on communalism and morality in African traditions. Lexington Books.

Kumalo, Siseko H. 2021. Decolonisation as democratisation: Global insights into the South African experience. Cape Town: HSRC Press.

Kumalo, Siseko H. 2020a. “Resurrecting the Black Archive through the decolonisation of philosophy in South Africa.” Third World Thematics 5(1‒2): 19–32.

Kumalo, Siseko H. 2020b. “Curriculating from the Black Archive – Marginality as novelty.” Critical Studies in Teaching and Learning 8(1): 111–132.

Kunene, Mazisi. 1992. “Problems in African literature.” Research in African Literatures 23(1): 27–44.

Lebakeng, Teboho, J., Manthiba M. Phalane, and Dalindjebo Nase. 2006. “Epistemicide, institutional cultures and imperative for the Africanisation of universities in South Africa.” Alternation 13(1): 70–87.

Mamdani, Mahmood. 2001. When victims become killers: Colonialism, nativism and the genocide in Rwanda. Princeton: Princeton University Press.

Mamdani, Mahmood. 2005. Political identity, citizenship and ethnicity in post-colonial Africa. A keynote address in Arusha conference. New frontiers of social policy – December 2005: 12–15.

Maitra, Ishani. 2010. “The nature of epistemic injustice.” Philosophical Books 51(4): 195–211.

Mbembe, Achille. 2015. “The State of South African Political Life”. Africa is a Country, 19 September 2015. https://africasacountry.com/2015/09/achille-mbembe-on-the-state-of-south-african-politics (Accessed 20 June 2016).

Morreira, Shannon, and Mayu Hayakawa. 2015. “Introduction: Knowledge production in a time of ‘crisis’.” Social Dynamics: A Journal of African Studies 41(2): 215–218.

Mthembu, R. H. 1985. UMamazane. Pietermaritzburg: TW Griggs and Co.

Mqhayi, Samuel E. K. 1914. Ityala Lamawele. Lovedale: Lovedale Press.

Mudimbe, Velantin-Yves. 1988. The invention of Africa: Gnosis, philosophy and the order of knowledge. Bloomington: Indiana Univeristy Press.

Nakata, Martin, Victoria Nakata, Sarah Keech, and Rueben Bolt. 2012. “Decolonial goals and pedagogies for Indigenous studies.” Decolonization: Indigeneity, Education & Society 1(1): 120–140.

Nkosi, Lewis. 1989. “Review: White writing.” Third World Quarterly 11(1):157‒161.

Nyembezi, Sibusiso C. L. 1958. Lafa Elihle Kakhulu. Pietermaritzburg: Shutter and Shooter Publishers.

Nyoka, Bongani. 2013. “Negation and affirmation: A critique of sociology in South Africa.” African Sociological Review/Revue Africaine de Sociologie 17(1): 2–24.

Praeg, Leonhard. 2014. A Report on Ubuntu. Scottsville: UKZN Press.

Ramose, Mogobe B. 2007. “But Hans Kelsen was not born in Africa: A reply to Thaddeus Metz.” South African Journal of Philosophy 26(4): 347–355.

Ramose, Mogobe B. 2016. Modu Wa Taba. Unpublished paper – presented at Rhodes University Transformation Summit.

Sartre, Jean-Paul. 1948. “Black Orpheus.” The Massachusetts Review 6(1): 13–52.

Soga, Tiyo B. 1898. Intlalo kaXhosa. Lovedale: Lovedale Press.

Wicomb, Zoe. 2018/1995. “Reading, writing, and visual production in the new South Africa.” In Race, nation, translation: South African essays, 1990‒2013, ed. A van der Vlies, 66–80. Johannesburg: Wits University Press.

Published
2021-03-21
How to Cite
Kumalo, S.H. 2021. “Contestations of Visibility - a Critique of Democratic Violence”. South African Journal of Higher Education 35 (1), 143-60. https://doi.org/10.20853/35-1-4412.
Section
Special Section