Khan, Sajidah, Busamed Gateway Hospital, South Africa