Kabdrakhmanov, Kanat, Editor in Chief Journal Terapevticheskiy vestnic