(1)
Naicker, S.; Hafez, M. H.; Dirks, J. H. In Memoriam: Rashad Sami Barsoum. Afr J Nephrol 2023, 26, 47-49.